Các Truyện Kinh Thánh

Trên trang này chúng ta có những câu chuyện Kinh Thánh trình bày theo cách dạy. Nhắp chuột vào các chức danh để lắng nghe.

Vào cuối mỗi câu chuyện có những câu hỏi để bạn suy nghĩ.

Thumbnail image