Viết Giarai

Đọc tiếng Gia-rai có thể được mới cho bạn. Trên trang này chúng tôi có một số công cụ để giúp bạn:

  •      Nhắp vào đây để tìm thấy ví dụ của mỗi âm thanh của các chữ cái Gia-rai. ► Bàng Chữ Gai-rai
  •      Nhắp vào đây để có được một bản sao của các chữ cái Gia-rai để in.
  •      Nhắp vào đây để tải về phong chữ máy tính chúng ta sử dụng. Sẽ có sau.
  •      Nhắp vào đây để có được một biểu đồ về làm thế nào để loại Gia-rai. Sẽ có sau.
small-P3292930.JPG