Phim Giê-xu

Đây là Phim Giê-Xu bằng tiếng Gia-rai, chiếu về đời sống của Chúa Giê-xu. Phim này được chia ra làm 61 phần và chúng được bày ra phía dưới. Quý vị có thể coi trong máy vi tính bây giờ (nhắp trên hình tam giác xanh), coi phim trong điện thoại (nhắp trên hình điện thoại) hoặc đút nó vào trong máy vi tính của quý vị để coi sau (nhắp trên hình dĩa).

JESUS

Jesus constantly surprises and confounds people, from His miraculous birth to His rise from the grave. Follow His life through excerpts from the Book of Luke, all the miracles, the teachings, and the passion.