Câu Chuyện của Đức Chúa Trời

Đây là lịch sử của mối quan hệ Đức Chúa Trời với mọi người từ ban đầu.

Xin nhắp trên hình tam giác vàng để lắng nghe hoặc đặt hộp Mp3 nhỏ để đút vào.