Bảng Chữ Gia-rai

Khul Boh-Hră Tơlơi Jơrai

 

Boh-Hră Jŭng

Tơlơi Hơmutu

Boh-Hră Jŭng

Tơlơi Hơmutu

a

čim ak juăt ƀơ̆ng añăm hlô dja

k

năng- anai, kâo dŏ pơadih

ai

kâo hơmâo sa čô ai

kh

kâo khă hĭ ñu khŏm anăm nao ôh

ao

Kâo nao pơ sang pơjơnum

kr

ñu krư̆ hĭ bah-amăng kơ kâo

mơnuih m bru

l

kâo ƀu thâo lăng ôh

ăi

kâo mă bruă anai jăng-jăi đôč

m

pơgi kâo nao mă ñu glaĭ

âo

mơnuih hơmâo tơgơi tơgâo

ml

kâo mlâo biă-mă kơ tơlơi anŭn

âŏ

ñu klâŏ hĭ hlô-mơnơ̆ng anŭn

mr

ih hơmâo mrô laih aka?

ñu hl tui kâo bruă anai

n

kâo kiăng nao pơ anih ann

ă̱

kơmlă klă̱ ƀơi kơyâo anŭn

ñ

kâo nao čuă ngui ñu pơ sang pơjrao

b

pha-brơi kơ kâo gơnam anai

o

ao ñu so (hơđăp) biă-mă

bl

brơi kơ kâo blơi mă gơnam anŭn bĕ

oa

ană-kơčoa ƀing Êjip

br

kâo pha-brơi kơ ih brŏng anai

oi

aku toi (tuai) kâo prŏng đơi

ƀ

ƀañ anai ƀơi tơngan kâo

oai

hoai (huai) ôh!

ƀl

kâo ƀlơ̆ng-bơngơ̆t kơ tơlơi anŭn biă-mă

oaĭ

hoaĭ ôh!

ƀr

ƀruih-lŏn či wơ̆t glaĭ pơ ƀruih-lŏn yơh

ñu ƀơ̆ng ak akan jơma̱n biă-mă

ƀh

anih anai ƀhŭl (ƀui) biă-mă

ŏ̱

črŏ̱ (pioh) mŭt bĕ amăng rêô anai

ƀhy

abih ƀhyâo (ƀhiâo) mơtam

kâo hơ (buh) sum-ao kâo

č

kâo či nao hrăm

ô̆

Ih hiam-rô̆ biă-mă

čl

gơnam člŭ anai prŏng

ô̱̆

pô̱̆ kâo ƀu dŏ jĕ hăng kâo đơi ôh

čr

kâo găn nao pơ anih črŏng-hơda

ơ

kâo khăp kơ ih

d

kâo dưi nao hrăm

ơi

kâo hơmâo sa čô ơi yom-pơphan

dj

asâo kâo djai laih

ơô

Ih hơô bĕ ao kâo

dl

kâo dlăng (lăng) đĭ ƀơi bŏl-čư̆

ơu

anih anai tơu biă-mă

dr

kâo hơmâo adring sang hiam

ơŭ

kâo kơŭ biă-mă kơ mơnuih anai

djr

rơkâo kơ ih djru brơi kơ kâo đa!

ơui

kơyâo anai hơmâo tơui (ayui) prŏng

djh

gơnam anai djhôl (djhul) biă-mă

ơuă

kâo kơŭ-kơuăn kơ ih biă-mă

đ

rơkâo kơ ih đŏk brơi kơ kâo hră anai

ơưi

kâo hơưi biă-mă kơ tơlơi anŭn

đh

ñu rơbat alah đhi-đhua

ơ̆

Dơ̆ pă ih kiăng khăt lĕ?

e

bơbe tơbiă mơ̆ng war

ơ̱̆

kâo rơơ̱̆ pran laih tă anai

ei

plei ta hiam

p

ñu či pha-brơi kơ kâo yơh

eo

Ană meo anai hiam đơi    

ph

ih hơmâo sang phrâo

asâo anai juăt k arăng

pl

kâo pla kơyâo gah rŏng sang kâo

ĕo

mơta ñu mĕo dŏ lăng

pr

amôn kâo prŏng laih

ê

bên ih nao hrăm lĕ?

phr

kâo hơmâo rơdeh phrâo

ê̆

ñu lê̆ mơ̆ng phŭn kơyâo glông anŭn

phy

kâo phya̱ng sum-ao kâo gah rơngiao

ƀing gơñu lng kơ hơmâo akan soh-sel

r

ih rao tơngan ih pô

ĕ̱

Bơbe anai amlĕ̱ “ƀĕ̱” kơtang biă-mă 

s

kâo nao ngui pơ sang ih

ê̱̆

asâo anŭn hơtăm mê̱̆ (jŭ̱) biă-mă

t

kâo hơmâo tơlơi tơnap-tap biă-mă

g

kâo ƀu hơmâo gơnam hơget ôh

th

kâo thâo ih ƀuh kâo laih

gl

kâo glăm mă hơget bruă kâo ngă

tr

kâo troă đuăn ƀơi akŏ kâo

gr

sum-ao anai grĭ-grañ biă-mă

u

anih anai tơu biă-mă

h

hiư̆m kâo thâo krăn lĕ?

ua

kâo hơmâo dua boh pôm

hl

sang anai hơmâo hlâo kơ kâo rai

ñu th kơ arăng laih

hr

kâo rai hrăm hră pơ anih anai

ui

kâo lui laih tơlơi hơdip hơđăp

hy

kâo nao hyu ngui

uĭ

ñu huĭ biă-mă kơ bruă anŭn pơlar hyu

hơjan ă̱-ă̱

uai

tơkuai kâo kơtăl đơi

i

kâo khăp kơ ih

uaĭ

gơnam guaĭ anai prŏng đơi

ia

iahơjan

ñu tơg pơgn hĭ bruă kâo

io

ao ayio (ao ia hơjan)

ŭi

Gơnam anai ƀâo brŭ hŭi-hăi

Šơđai anŭn ngă tơƀông ñu tơh (tơhyơ)

ŭ̱

gah gŭ̱ (yŭ) kơƀang anai yơh ñu hlak dŏ-kơdŏp

iơ̆

ñu ƀu hiơ̆ (hyơ̆, mơak) kiăng kơ mă bruă ôh

ư

đưm hlâo adih ñu rai

iâu

kâo iâu ih rai

ưi

kâo dưi hĭ laih kơ tơlơi anŭn

iêŭ

hrơi anai rơiêŭ biă-mă

ưĭ

anăm pơtrưĭ hĭ bruă anŭn ôh

iaŏ

kâo kiaŏ mă kơpai

ư̱

ñu pơhiăp tơhlư̱ tơdang ñu pĭt mlam

ia̱o

hyia̱o hyia̱o (hrư̱m rơŏt) amăng drơi-jan kâo

ư̆

kâo krư̆ hĭ bah-amăng

Ih pơmn lu đơi hlâo kơ đ kơyâo prŏng

ư̱̆

ñu kơtư̱̆ (tĭ̱) trŭn kơtang kiăng kơ akă kơjăp

tơlơi anai hlng-hla̱ng biă-mă

w

ih wai-lăng kâo nanao

ĭ̱

akan anai ƀâo krĭ̱ (ƀâo hơngi̱r) biă-mă

y

kâo yua hĭ abih laih

j

kâo dŏ pơanaijăng-j ăi

z

plei zoar (pioh yua kơ anăn đôč)

jr

ia-jrao anai sit biă-mă

 

 

small-P3292930.JPG