Câu Chuyện Của Đức Chúa Trời

Đây là phim Câu Chuyện Của Đức Chúa Trời bằng tiếng Gia-rai, kể về câu chuyện sự quan hệ của Đức Chúa Trời với dân tộc của Ngài. Câu chuyện được chia ra làm 12 phần và chúng được ghi dưới đây. Quý vị có thể coi trong máy vi tính bây giờ (nhắp trên hình tam giác xanh), coi trong điện thoại (nhắp trên hình điện thoại) hoặc là đút nó giữ trong máy vi tính để coi sau này (nhắp trên hình dĩa đỏ).