Cựu Ước

Downloads: 

Đây là bản sao mỗi cuốn sách trong Cựu Ước.

Bấm trên nút nhỏ đỏ vuông để tải xuống bản sao có thể in vào trong máy vi tính của quý vị.