Contact

Ih dưi mơit kơ ƀing gơmơi hiăp pơtă amăng hơdră pơiâu gah yŭ anai. Ih anăm brơi kơ ƀing gơmơi anăn ih ƀôdah anăn imel ih ôh, rơngiao kơ tơlơi anai, brơi bĕ anăn imel ih tơdah ih kiăng tơña hăng hơmâo tơlơi laĭ glaĭ mơ̆ng ƀing gơmơi.

Target Image