Boh-Hiăp Ơi Adai

Anai jing Boh-Hiăp Ơi Adai hơmâo yua laih lu mơnuih kiăng kơ čih tơbiă, kiăng kơ mơnuih-mơnam ta dưi đŏk hăng ƀuh hơdră tơlơi pơklaih Ñu pha-brơi. Kơti̱t bĕ ƀơi rup klâo-akiăng kơñĭ anet kiăng kơ hơmư̆ ƀôdah ƀơi kŭm MP3 anet anŭn kiăng kơ lưh-mŭt.