Tơlơi Ơi Adai Ră Ruai

Anai jing hră-ruai tơlơi pơgop-lir Ơi Adai hăng mơnuih-mơnam čơdơ̆ng mơ̆ng phŭn. Kiăng kơ hơmư̆, rơkâo kơti̱t bĕ ƀơi khul črăn amăng pra̱ng anai.

Kơti̱t bĕ ƀơi rup klâo-akiăng kơñĭ anet kiăng kơ hơmư̆ ƀôdah ƀơi kŭm MP3 anet kiăng kơ lưh-mŭt