Tơlơi Ơi Adai Ră Ruai

Anai jing hră ruai tơlơi pơgop pơlir Ơi Adai hăng mơnuih mơnam čơdơ̆ng mơ̆ng phŭn. Kiăng kơ hơmư̆, rơkâo kơti̱t bĕ ƀơi khul črăn amăng pra̱ng anai.

Kơti̱t bĕ ƀơi rup klâo akiăng kơñĭ anet kiăng kơ hơmư̆ ƀôdah ƀơi kŭm MP3 anet kiăng kơ lưh mŭt

Thumbnail image