Gơmư̆

Anai jing hơdôm hơdră kiăng kơ hơmư̆. Kơti̱t bĕ ƀơi rup klâo akiăng anet kơñĭ kiăng kơ hơmư̆ ƀôdah kŭm Mp3 anet kiăng kơ lưh mŭt.

Bơnăh anai hơmâo ayŭ.

Bơnăh 1 Boh-Hiăp hơmâo Hơdrôm Hră ƀơi thep.

Bơnăh 2 Hơmâo khul tơlơi pơruai Hơdrôm Hră pơtô pơhrăm. 

Bơnăh 3 Tơlơi Ơi Adai Ră Ruai

Thumbnail image