Tơlơi Dưi Pơhră/Tơlơi Iâu-Pơbưp

Kiăng kơ thâo lu hloh kơ bơnăh anai, čih imel bĕ: info@hramjorai.com

Tơdah ƀu pơrơđah pơthâo, tơlơi dưi pơhră kơ abih-bang gơnam dŏ gah yŭ kơ Jơrai Bible Association