Phim Yêsu

Anai jing Phim Yêsu, pơdah kơ tơlơi hơdip Yang Yêsu. Widiô anŭn tŭ  pơpha amăng 61 črăn laih anŭn gơñu tŭ pơrơđah gah yŭ anai. Ih dưi lăng widiô anŭn ƀơi khŏmphiu ră anai (kơti̱t bĕ ƀơi rup klâo akiăng mơtah anŭn), kiăng lăng amăng phôn ih (kơti̱t bĕ ƀơi rup phôn) ƀôdah pơmŭt djă ƀơi khŏmphiu ih kiăng kơ lăng tơdơi (kơti̱t bĕ ƀơi rup plăk mriah anŭn).

YÊSU

Yang Yêsu nanao pơkơtuă laih anŭn pơtơngô hĭ ƀing arăng, mơ̆ng tơlơi tơkeng rai mơsêh mơyang Ñu hlŏng truh pơ tơlơi Ñu hơdip glaĭ mơ̆ng anih pơsat. Đuaĭ tui kơsem bĕ tơlơi hơdip Ñu mơ̆ng ƀing pơrơjuaih mơ̆ng Sŏp Hră Luk, abih bang tơlơi mơsêh mơyang, tơlơi pơtô pơhrăm laih anŭn tơlơi pap mơñai.