Phim Yêsu

Anai jing Phim Yêsu, pơdah kơ tơlơi hơdip Yang Yêsu. Widiô anŭn tŭ  pơpha amăng 61 črăn laih anŭn gơñu tŭ pơrơđah gah yŭ anai. Ih dưi lăng widiô anŭn ƀơi khŏmphiu ră anai (kơti̱t bĕ ƀơi rup klâo akiăng mơtah anŭn), kiăng lăng amăng phôn ih (kơti̱t bĕ ƀơi rup phôn) ƀôdah pơmŭt djă ƀơi khŏmphiu ih kiăng kơ lăng tơdơi (kơti̱t bĕ ƀơi rup plăk mriah anŭn).

YÊSU

Yang Yêsu nanao pơkơtuă laih anŭn pơtơngô hĭ ƀing arăng, mơ̆ng tơlơi tơkeng rai mơsêh mơyang Ñu hlŏng truh pơ tơlơi Ñu hơdip glaĭ mơ̆ng anih pơsat. Đuaĭ tui kơsem bĕ tơlơi hơdip Ñu mơ̆ng ƀing pơrơjuaih mơ̆ng Sŏp Hră Luk, abih bang tơlơi mơsêh mơyang, tơlơi pơtô pơhrăm laih anŭn tơlơi pap mơñai.

 • 2:07:53

  YÊSU - Widiô tu̱m

 • 8:08

  1 Hlak Blung Hlâo

 • 3:42

  2 Tơlơi Tơkeng kơ Yang Yêsu

 • 2:15

  3 Rơnŭk Čơđai Yêsu

 • 3:47

  4 Tơlơi Baptem Yêsu mơ̆ng Yôhan

 • 2:22

  5 Yang Sat Plư Yêsu

 • 3:07

  6 Yêsu Pơhaih Tơlơi Pơkrĕp Pơtruh Hĭ Hơdrôm Hră

 • 1:02

  7 Tơlơi Pơhơmutu Kơ Pô Pharisai Hăng Pô Ring Jia

 • 2:01

  8 Tơlơi Hơmâo Akan Mơsêh Mơyang

 • 2:14

  9 Ană Dra Yairus Tŭ Hơdip Glaĭ Dơ̆ng

 • 3:10

  10 Tơlơi Ruah Mă ƀing Ding Kơna

 • 1:02

  11 Khul Tơlơi Mơyŭn Mơak

 • 3:38

  12 Tơlơi Pơtô ƀơi Bŏl Čư̆

 • 0:19

  13 Bơni Hiam yơh kơ ƀing hlơi pô hơmư̆ hăng tui gưt

 • 2:56

  14 Pô Đah Kơmơi Soh Tŭ Pap Brơi

 • 0:43

  15 Ding Kơna Đah Kơmơi

 • 1:56

  16 Yôhan Pô Ngă Baptem Dŏ Amăng Sang Mơnă

 • 2:18

  17 Tơlơi Pơhơmutu Kơ Pô Sai Hăng Pơjĕh

 • 0:55

  18 Tơlơi Pơhơmutu Kơ Apui Kơđen

 • 1:58

  19 Yêsu Pơrơiăt Hĭ Rơbŭ Kơthel

 • 2:16

  20 Pơsuaih Hĭ Pô Yang Sat Ngă

 • 2:29

  21 Yêsu Čem 5,000 Čô

 • 1:23

  22 Pêtrôs Pơhaih Yêsu Jing Pô Krist

 • 1:45

  23 Tơlơi Pơplih Drơi Jan

 • 2:15

  24 Yêsu Pơsuaih Hĭ Čơđai Đah Rơkơi Mơ̆ng Yang Bơngăt Sat

 • 0:57

  25 Tơlơi Iâu Laĭ Khua Yang

 • 2:23

  26 Pơtô Pơblang Kơ Tơlơi Iâu Laĭ Hăng Tơlơi Đaŏ Kơnang

 • 0:54

  27 Răm ƀăm yơh kơ ƀing ngă kơ arăng ngă soh

 • 0:28

  28 Dêh Čar Ơi Adai Jing Kar Hăng Sa Sar Pơjĕh Añăm Hơbơi

 • 0:29

  29 Yêsu Pioh Mông Hăng Mơnuih Soh

 • 1:57

  30 Tơlơi Pơsuaih Amăng Hrơi Saƀat

 • 1:38

  31 Tơlơi Pơhơmutu Kơ Pô Samaria Hiam Klă

 • 1:44

  32 Tơlơi Pơsuaih Hĭ Bartimê

 • 2:21

  33 Yêsu hăngg Zakkhaios

 • 0:42

  34 Yêsu Laĭ Lui Hlâo Tơlơi Ñu Djai Hăng Hơdip Glaĭ

 • 1:10

  35 Tơlơi Yêsu Mŭt Hing Ang

 • 1:00

  36 Yêsu Hia Kơ Plơi Yerusalaim

 • 1:51

  37 Yêsu Puh Pơđuaĭ Hĭ Mơnuih Pơlih Prăk

 • 0:45

  38 Tơlơi Pô Đah Kơmơi Kơmai Pơyơr

 • 0:59

  39 Annas Tơña Kơ Tơlơi Dưi Yêsu

 • 1:50

  40 Tơlơi Pơhơmutu Kơ Đang Boh Kơƀâo Hăng Mơnuih Wai Đang Anŭn

 • 0:58

  41 Duh Jia Ko Kaisar

 • 2:55

  42 Tơlơi ƀơ̆ng Huă Klăm Hơnăl Tuč

 • 2:29

  43 Tơlơi Pơtô Amăng Anih Glông

 • 4:22

  44 Arăng Pơblư̆ Hĭ Yêsu Hăng Mă Hĭ Ñu

 • 2:23

  45 Pêtrôs Hơngah Hĭ Yêsu

 • 1:58

  46 Arăng Djik Djak Yêsu Laih Anŭn Tơña Kơ Ñu

 • 1:43

  47 Arăng Ba Yêsu Pơ Pilat

 • 1:24

  48 Arăng Ba Yêsu Pơ Hêrôd

 • 2:56

  49 Arăng Klă̱ Kơđi Kơ Yêsu

 • 3:34

  50 Yêsu Glăm Kơyâo Bơrơkal Ñu

 • 2:49

  51 Yêsu Tŭ Arăng Pŏng Pơ Kơyâo Pơrơkal

 • 0:56

  52 Ƀing Tơhan Ngă Čram Kơ Ao Yêsu

 • 1:06

  53 Gru Čih ƀơi Kơyâo Bơrơkal

 • 1:39

  54 Tơlơi Pŏng Pơdjai Mơnuih Soh

 • 1:45

  55 Tơlơi Yêsu Djai

 • 2:00

  56 Tơlơi Dơ̱r Yêsu

 • 1:28

  57 Ƀing Ling Jang ƀơi Anih Pơsat

 • 1:22

  58 Anih Pơsat Hŏng Laih

 • 1:55

  59 Yang Yêsu Pô Hơdip Glaĭ Pơƀuh Rai

 • 1:15

  60 Tơlơi Bruă Pơjao Prŏng laih anŭn Tơlơi Đĭ Glaĭ Pơ Adai

 • 5:40

  61 Tơlơi jak iâu kiăng kơ thâo Yêsu hơjăn pô

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.