Phim Yêsu - Hră Luk

Widiô anai đuaĭ tui hăng sŏp-hră Luk. Ñu pơpha amăng 15 črăn laih anŭn gơñu tŭ čih trŭn gah yŭ anai. Ih dưi lăng ƀơi khŏmphiu ih ră anai (kơtĭt bĕ ƀơi rup klâo-bơnăh mơtah), lăng ƀơi phôn ih (kơtĭt bĕ ƀơi rup phôn) ƀôdah pơmŭt-djă widiô anŭn amăng phôn ih kiăng kơ lăng tơdơi (kơtĭt bĕ ƀơi plăk mriah anŭn).