Phim Yêsu - Hră Luk

Widiô anai đuaĭ tui hăng sŏp hră Luk. Ñu pơpha amăng 15 črăn laih anŭn gơñu tŭ čih trŭn gah yŭ anai. Ih dưi lăng ƀơi khŏmphiu ih ră anai (kơtĭt bĕ ƀơi rup klâo bơnăh mơtah), lăng ƀơi phôn ih (kơtĭt bĕ ƀơi rup phôn) ƀôdah pơmŭt djă widiô anŭn amăng phôn ih kiăng kơ lăng tơdơi (kơtĭt bĕ ƀơi plăk mriah anŭn).