Tơlơi Pơruai Amăng Hơdrôm Hră

Mă bĕ hră hrăm lăng tui tơlơi gơmư̆, giŏng anŭn pơmĭn pơrơklah hrŏm hơbĭt hơdôm tơlơi tơña amăng tơlơi pơruai pơhrăm anŭn. Kơti̱t bĕ ƀơi rup klâo akiăng kơñĭ anet kiăng kơ hơmư̆ ƀôdah ƀơi kŭm MP3 kiăng kơ lưh mŭt.

Tơlơi kơ hơmư̆ laih, ƀing ih dưi pơmĭn kơ hơdôm tơlơi tơña kiăng kơ pơmĭn.

Thumbnail image