Tơlơi Pơruai Amăng Hơđrôm Hră

Mă bĕ hră hrăm lăng tui tơlơi gơmư̆, giŏng anŭn pơmĭn pơrơklah hrŏm-hơbĭt hơdôm tơlơi tơña amăng tơlơi pơruai pơhrăm anŭn. Kơti̱t bĕ ƀơi rup klâo-akiăng kơñĭ anet kiăng kơ hơmư̆ ƀôdah ƀơi kŭm MP3 kiăng kơ lưh-mŭt.

Tơlơi kơ hơmư̆ laih, ƀing ih dưi pơmĭn kơ hơdôm tơlơi tơña kiăng kơ pơmĭn.