Gơmư̆

Anai jing hơdôm hơdră kiăng kơ hơmư̆. Kơti̱t bĕ ƀơi rup klâo-akiăng anet kơñĭ kiăng kơ hơmư̆ ƀôdah kŭm Mp3 anet kiăng kơ lưh-mŭt.

Bơnăh anai hơmâo ayŭ.

Bơnăh 1 Boh-Hiăp hơmâo Hơdrôm Hră ƀơi thep.

Bơnăh 2 Hơmâo khul tơlơi pơruai Hơdrôm Hră pơtô pơhrăm. 

Bơnăh 3 Tơlơi Ơi Adai Ră Ruai