Tơlơi Pơgop Hơđăp

Anai jing kơmă kơ rĭm sŏp hră Tơlơi Pơgop Hơđăp.

Kơti̱t bĕ ƀơi rup mơlă̱ mriah anet anŭn kiăng kơ lưh mŭt kơmă dưi pơhră pơ khŏmphiu ih.