Tơlơi Pơgop Hơđăp

Downloads: 

Anai jing kơmă kơ rĭm sŏp-hră Tơlơi Pơgop Hơđăp.

Kơti̱t bĕ ƀơi rup mơlă̱ mriah anet anŭn kiăng kơ lưh-mŭt kơmă dưi pơhră pơ khŏmphiu ih.