Tơlơi Pơgop Hơđăp

Khul lưh mŭt: 

Anai jing kơmă kơ rĭm sŏp hră Tơlơi Pơgop Hơđăp.

Kơti̱t bĕ ƀơi rup mơlă̱ mriah anet anŭn kiăng kơ lưh mŭt kơmă dưi pơhră pơ khŏmphiu ih.